„VEGETA BIO ÉS NATUR LEVES” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Vegeta BIO és Natur leves” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., adószám:10862890-2-42; a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ékezet Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.a www.vegeta.hu/nyeremenyjatek honlapon keresztül elérhető kvizjatek.nyerjtermeszetesen.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) megjelenő, Játékhoz tartozó 4 kérdésből álló kvízsort helyesen kitölti (A Weboldalon elérhető felületen a Játékosnak helyesen ki kell választania a megfelelő választ a 3 (három) előre megadott lehetőség közül mind a négy kérdés esetében. Amennyiben a Játékosnak sikerül 4 helyes választ megadnia, úgy a Játékos jogosult részt venni a Játékban. Amennyiben a Játékosnak elsőre nem sikerült helyes választ adnia, úgy lehetősége van ugyanezen a felületen (addig, amíg a felületet be nem zárja) tovább próbálkoznia mindaddig, amíg nem sikerül helyesen válaszolnia a kérdésekre.), valamint

2.1.2.a Weboldalon a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, e-mail cím és a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez. (a továbbiakban együtt: Pályázat)

2.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon.

2.3. A Szervező a 3. pontban meghatározott mindkét játékhónapban 1-1 kvízsort tesz elérhetővé, a Játék teljes időtartama alatt összesen 2 (két) kvízsort. Egy Játékos egy játékhónap alatt legfeljebb 5 (öt) alkalommal jogosult az adott játékhónapra vonatkozó kvízsort kitölteni, így egy játékhónap során legfeljebb 5 (öt) Pályázat, a Játék teljes időtartama alatt összesen legfeljebb 10 (tíz) Pályázat beküldésére jogosult. Amennyiben egy Játékos további Pályázatot kívánna beküldeni, a Szervező a Weboldalon egy felugró ablakban tájékoztatja arról, hogy további Pályázat beküldésére már nem jogosult. A Szervező egy játékhónapban a Játékos első 5, érvényesen beküldött Pályázatát rögzíti.

2.4. A Játékosok a Regisztráció során megadott e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.

2.6. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.7. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.8. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.11. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított Címkével vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Címkét használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Játék 2021. augusztus 9. napján 00:01-től 2021. október 3. napján 23:59-ig tart.

3.2. A Játék a következő játékhetekre oszlik (összesen 8 (nyolc) játékhét):

1. játékhét: 2021. augusztus 9. – augusztus 15.;

2. játékhét: 2021. augusztus 16. – augusztus 22.;

3. játékhét: 2021. augusztus 23. – augusztus 29.;

4. játékhét: 2021. augusztus 30. – szeptember 5.;

5. játékhét: 2021. szeptember 6. – szeptember 12.;

6. játékhét: 2021. szeptember 13. – szeptember 19.;

7. játékhét: 2021. szeptember 20. – szeptember 26.;

8. játékhét: 2021. szeptember 27. – október 3.

3.3. A Játék 2 játékhónapra oszlik:

1. játékhónap: 2021. augusztus 9. – szeptember 5.;

2. játékhónap: 2021. szeptember 6. – október 3.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. NAPI SORSOLÁSOK

4.1.1. Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2021. augusztus 6. napján 11 órakor Dr. Miko Ádám Közjegyzői Irodában H-1163 Budapest, Veres Péter út 99. a Játék teljes időtartamának tekintetében az 5.1.1. pontban meghatározott Napi nyereményekre vonatkozóan összesen 56 (ötvenhat) darab napi nyerő időpontot sorsol ki, minden naptári nap vonatkozásában 1 (egy) darabot.

4.1.2. A 5.1.1. pontban meghatározott Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként töltenek fel érvényes Pályázatot a 2.1.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölti ki helyesen a kvízsort), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

4.1.3. A nyerő időpontok meghatározása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.1.4. Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így például, ha a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 6.1. és 6.2 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a 4.1.1 pontban meghatározott napi nyerőidőpontokat követően elsőként beküldött 2 (kettő) Pályázat beküldőit választja tartaléknyertesnek a napi nyeremény tekintetében. A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Nyereményt a 6.2. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnél marad.

4.1.5. Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely napi sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata a többi (heti vagy fődíj) sorsoláson is részt vesz. A Játék teljes időtartama alatt minden Játékos 3 (három) darab napi nyereményt jogosult nyerni. A Játékos a 2.2. pontban foglaltaknak megfelelően egy játékhónap alatt legfeljebb 5 Pályázat beküldésére jogosult, így amennyiben egy adott Játékos a Játék teljes időtartama alatt 3 napi nyereményt megnyert, a további érvényesen beküldött Pályázatával is részt vesz a heti vagy fődíj sorsoláson, így a további érvényes Pályázatok beküldésével növeli nyerési esélyeit ezeken a sorsolásokon.

4.2. HETI SORSOLÁSOK

4.2.1. Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2021. augusztus 6. napján 11 órakor Dr. Miko Ádám Közjegyzői Irodában H-1163 Budapest, Veres Péter út 99. a Játék teljes időtartamának tekintetében az 5.1.2. pontban meghatározott heti nyereményekre vonatkozóan összesen 8 (nyolc) darab heti nyerő időpontot sorsol ki, a 3.2. pontban meghatározott minden játékhét vonatkozásában 1 (egy) darabot.

4.2.2. A 5.1.2. pontban meghatározott Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként töltenek fel érvényes Pályázatot a 2.1.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölti ki helyesen a kvízsort), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

4.2.3. A nyerő időpontok meghatározása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.2.4. Amennyiben a heti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így például, ha a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 6.1. és 6.2 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a 4.2.1. pontban meghatározott heti nyerőidőpontokat követően elsőként beküldött 2 (kettő) Pályázat beküldőit választja tartaléknyertesnek a heti nyeremény tekintetében. A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Nyereményt a 6.2. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnél marad.

4.2.5. Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely heti sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata az adott játékhónaphoz kapcsolódó fődíj sorsoláson is részt vesz. A Játék teljes időtartama alatt minden Játékos Játékos játékhónaponként 1 (egy) darab (a Játék teljes időtartama alatt 2 (kettő) darab) heti nyereményt jogosult nyerni. 4.3. FŐDÍJ SORSOLÁSOK

4.3.1. Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2021. augusztus 6. napján 11 órakor Dr. Miko Ádám közjegyzői irodában H-1163 Budapest, Veres Péter út 99. a Játék teljes időtartamának tekintetében az 5.1.3. pontban meghatározott fődíj nyereményekre vonatkozóan összesen 2 (kettő) darab nyerő időpontot sorsol ki, a 3.3. pontban meghatározott minkét játékhónap vonatkozásában 1-1 (egy-egy) darabot.

4.3.2. A 5.1.3. pontban meghatározott fődíjat a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként töltenek fel érvényes Pályázatot a 2.1.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölti ki helyesen a kvízsort), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

4.3.3. A nyerő időpontok meghatározása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.3.4. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így például, ha a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 6.1. és 6.2 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a 4.3.1. pontban meghatározott nyerőidőpontokat követően elsőként beküldött 2 (kettő) Pályázat beküldőit választja tartaléknyertesnek a fődíj nyeremény tekintetében. A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Nyereményt a 6.2. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnél marad.

4.3.5. A Játék teljes időtartama alatt minden Játékos 1 (egy) darab fődíj nyereményt jogosult nyerni.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. A JÁTÉKBAN A KÖVETKEZŐ NYEREMÉNYEK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA:

5.1.1. Napi nyeremények

A Játék teljes időtartama alatt naponta 1 (egy) darab, (összesen 56 (ötvenhat) darab) Vegeta Bio, Vegeta NATUR ajándékcsomag. A következő PODRAVKA termékeket tartalmazza:

Bio napi csomag:

C013HU L.RIZS BASMATI 0,5kg, 1db

A032460 VEGETA BIO DELTAPACK 120g, 2db

5102HU AJVÁR CSEMEGE 350g, 1db

VEGETA BIO VÁSZONSZATYOR, 1db

Natur napi csomag:

A031183 LEVESALAP BULGURRAL 90g, 1db

A031184 LEVESALAP HAJDINÁVAL ÉS ZÖLDS. 80g , 1db

A031185 LEVESALAP VÖRÖS LENCSÉVEL 90g, 1db

A025556 V.NATUR TYÚKHÚSLEVES-KOCKA 60g, 1db

A025557 V.NATUR ERŐLEVES-KOCKA 60g, 1db

A026143 VEGETA NATUR 75g, 1db

A030962 VEGETA NATUR SERTÉS 20g, 1db

8316HU V.N.GRILL CLASSIC 20g, 1db

8320HU V.N.GRILL ZÖLDSÉG 20g, 1db

8322HU V.N.ARANYBARNA SÜLTCSIRKE 20g, 1db

K475HU V.N.ROPOGÓS SZALMAKRUMPLI 20g, 1db

K476HU V.N.GYROS 20g, 1db

K477HU V.N.FOKHAGYMÁS SÜLT 20g, 1db

K478HU V.N.ÍNYENC OLDALAS 20g, 1db

K479HU V.N.ZÖLDFŰSZ.SZÁRNYAS 20g, 1db

K480HU V.N.GRILL PIKÁNS SÜLT 20g, 1db

BIO VÁSZONSZATYOR, 1db

5.1.2. Heti nyeremények

A Játék teljes időtartama alatt egy játékhétre vonatkozóan 1 (egy) darab, (összesen 8 (nyolc) darab) heti nyeremény kerül kiosztásra. A 3.3. pontban meghatározott két játékhónapba tartozó 4-4 játékhét tekintetében az alábbi heti nyereményeket lehet megnyerni:

1. játékhónap során megnyerhető heti nyeremény (összesen 4 nyeremény): 1 darab Fieldmann FDZN 4003-T Balkon Kerti bútorszett

2. játékhónap során megnyerhető heti nyeremény (összesen 4 nyeremény): 1 darab TEFAL Ingenio Emotion L925SA14 10 db edénygarnitúra

5.1.3. Fődíj nyeremények

A Játék teljes időtartama alatt egy játékhónapra vonatkozóan 1 (egy) darab, (összesen 2 (kettő) darab) fődíj nyeremény: iPhone 12 mobiltelefon 349 990 forint értékben Specifikáció: https://www.apple.com/hu/iphone-12/specs/

(napi nyeremény, heti nyeremény és fődíj nyeremény együtt: Nyeremény vagy Nyeremények)

5.2. Egy Játékos egy Pályázatával a Játék teljes időtartama alatt 3 (három) darab napi nyereményre, 1 (egy) darab heti nyereményre és 1 (egy) darab fődíj nyereményre jogosult. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt összesen 3 (három) darab napi, játékhónaponként 1 (egy) darab (a Játék teljes időtartama alatt 2 (kettő) darab) és 1 (egy) darab fődíj nyereményt nyerhet meg.

5.3. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NAPI NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1. A Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a nyertesség megállapítását (a nyerő időpontot követő első munkanap) követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztrációkor megadott e-mail címen, illetve telefonon is, amennyiben a Játékos a Regisztráció során megadta a telefonszámát (”Értesítés”). A nyertes Játékos legkésőbb a második Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles visszaigazolni az Értesítést az kvizjatek@nyerjtermeszetesen.hu e-mail címen és megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, telefonszámát és magyarországi kézbesítési címét. Amennyiben a nyertes Játékos a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

6.2. A napi és heti nyereményeket a Szervező postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Szervező a Nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, a Játék teljes lezártát követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

6.3. A fődíj nyereményt postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre a 6.2. pontban foglaltaknak megfelelően, illetve a Játékos választhatja a személyes átvétel lehetőségét a Szervezővel előre egyeztetett helyen és időpontban.

6.4. A Szervező a Nyereményeket és a nyerteseket a nyertesség megállapítását követő 24 órán belül a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve, nyereménye és a nyerő időpont jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

6.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

7. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó posta-, illetve futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek, így az esetleges személyes átvételhez kapcsolódó költségek a Játékost terhelik.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el.

9. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

9.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

9.1.1. a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó nevüket és e-mail címüket (illetve amennyiben megadják a Regisztráció során, telefonszámukat), nyertesség esetén továbbá magyarországi kézbesítési címüket és telefonszámukat a Játék időtartama alatt a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából (ezen belül az adatkezelés célja a Játékban részt vevő személyek által megadott adatok ellenőrzése annak érdekében, hogy a Nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, továbbá, a Nyeremények megfelelő címre történő kiszállításának megoldása, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) kezelje, illetve feldolgozza;

9.1.2. nyertesség esetén nevüket a Szervező, illetve a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse);

9.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9.2. A megadott adatok kezelését a szervező PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozás célja a Játék lebonyolítása, a nyertes Játékosok értesítése, a Nyeremények eljuttatása.

9.3. Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a Játék időtartamát követő 60 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

9.4. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.

9.5. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

9.5.1. hozzáféréshez való jog: A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról.

9.5.2. helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga: A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9.5.3. az adatainak hordozhatóságához való jog: Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

9.5.4. hozzájárulás visszavonásának joga A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.6. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Ékezet Produkciós és Marketing Iroda Kft ; e-mail: kvizjatek@nyerjtermeszetesen.hu

9.7. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

9.7.1. közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;

9.7.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 9.7.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése esetén.

9.8. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt, illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

10.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

10.5. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.7. Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

10.8. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Budapest, 2021. augusztus 6.