Szabályzat

 

A “Válaszolj és nyerhetsz!” promóciós játék hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

 

1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42, a továbbiakban: Szervező) promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez, az itt meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Játékszabályzat).

A Játékos (az alábbiakban meghatározott) Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban: Lebonyolító) az Ékezet Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.).

A Játékban történő részvétel önkéntes és ingyenes.

 

1.1 A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, az 1.5 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a

http://valaszolj.nyerjtermeszetesen.hu/ (A vegeta.hu oldalról elérhető) oldalon keresztül regisztrálnak a Játékra és kitöltik legalább az egyik Játékhoz tartozó kvízsort helyesen, majd beküldik azt (továbbiakban együtt: Pályázat). A Játékban két kvízsor kerül közzétételre, mindkét kvízsor 4 kérdésből áll.

 

1.2 A Játékos a Játékban akkor vehet részt, ha a Játék internetes oldalán kért adatok megadásával a Játék ideje alatt regisztrál a Játékra. Az oldalon a játékosnak meg kell adni kötelezően: vezetéknév, keresztnév és e-mail cím. Nem kötelező: telefonszám.

 

1.3 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy e-mailcímmel kétféle Pályázatot küldhet be, ezeket maximum 5-5 alkalommal.

1.4 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált e-mail címmel és saját adatokkal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító minden felelősségét kizárja.

.

 

1.5 A játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Játék 2019. október 21. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2019. december 15. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart.

A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. december 15. 23 óra 59 perc 59 mp.

 

 

3. A JÁTÉK MENETE

 

3.1 A Pályázatokat a http://valaszolj.nyerjtermeszetesen.hu (A vegeta.hu oldalról elérhető) oldalon keresztül (a továbbiakban: Weboldal) lehet regisztrációt követően beküldeni.

 

3.2 Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt a Weboldalon keresztül Pályázatot beküldeni. Amennyiben Pályázatok száma (lásd 1.3 pont) meghaladja a kikötött mennyiséget, úgy a Szervező az adott Játékos első, összesen 5-5 feltöltött Pályázatát regisztrálja, amennyiben azok a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek; a Játékos 1.3 pontban meghatározott darabszámot meghaladó, további Pályázataitt a Szervező nem fogadja el érvényes Pályázatként és a Játékos részére ezekről a Weboldal ennek megfelelő visszajelzést ad. A Szervező az 1.3 pontban meghatározott darabszámot meghaladó Pályázatokat a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe, azokat nem engedi beküldeni.

 

3.3 A játékban csak valós – érvényes hatósági igazolvánnyal igazolható – személyes adatokkal, maradéktalanul kitöltött Pályázatok beküldői vehetnek részt. A jelen szabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

3.4 A Szervező és a Lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, a Pályázónál vagy harmadik személyeknél felmerülő vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.5 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

 

3.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatbeküldés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a Weboldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, beküldött Pályázatait részben vagy egészben érvénytelenné nyilvánítsák és töröljék.

 

3.7 A Játékban résztvevő adatok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező az e-mailcím tulajdonjogával,birtoklásával, illetve felhasználásával összefüggően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

 

4. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS

 

4.1 A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők között az alábbi promóciós nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

a.) Főnyeremény: 1 db iPhone 11 jelzésű, fekete színű, 64GB tárhellyel rendelkező telefon.

A főnyeremény részletes leírása az Apple hivatalos oldalán érhető el:

https://www.apple.com/hu/iphone-11/specs/

 

b.) Egyéb nyeremények: Napi 2 db Vegeta Natur ajándékcsomag:

összesen a játék teljes időtartama alatt 112 db egyenként  5.025 Ft (átlag fogyasztói ár alapján becsült fogyasztói ár) értékű Vegeta Natur ajándékcsomag*

*Az 5.025 Ft értékű ajándékcsomag tartalmát a Podravka-International Kft. az általa gyártott termékekből szabadon állítja össze, annak módosítására nincs lehetőség.

 

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező és Lebonyolító a jelen szabályzat szerinti nyeremények átadására vállalnak kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények, valamint az ajándékcsomagokban elhelyezett termékek minőségéért a kibocsátót, illetve a gyártót, forgalmazót terheli a felelősség.

A Szervező, illetve Lebonyolító az nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A 4.1.a-b pontban szereplő nyeremények előzetesen kisorsolt nyerő időpontokhoz kötöttek. A 4.1.a-b pontban szereplő nyeremények nyertesei a nyertesség megállapítását követő napon kapnak értesítést arról, hogy az általuk beküldött pályázat beküldésének időpontja esett a legközelebb az adott napra sorsolt nyerő időponthoz.

Az értesítésre a Játékosnak az értesítést követő 5 munkanapon belül szükséges válaszüzenetben megadnia a jelen játékszabályzat szerinti adatait.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, a nyeremény kiértesítésének költségét a Szervező viseli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a fent írt nyeremények átadását meghiúsító események bekövetkeztekor alternatív nyereményt ajánljon fel a nyerteseknek, a jelen szabályzatban meghirdetett üzleti célú juttatásokkal azonos értékben.

 

4.2 Sorsolás módja

Az 4.1.a-b pontban szereplő nyeremények nyerő időpontjainak sorsolására 2019. október 18.(péntek) 11:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Miko Ádám közjegyző irodájának címén (1163 Budapest, Veres Péter út 99). A sorsolás nem nyilvános. A Szervező részére kisorsolt nyerő időpontok a közjegyző által hitelesített okiraton kerülnek átadásra. A sorsoláson év, hónap, nap, óra, perc pontosságú nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a kisorsolt nyerő időpontokban (pillanatokban), elötte vagy utána ahhoz legközelebbi időpontban küldi be a jelen Játékszabályzatnak megfelelő pályázatot az válik az adott napi nyeremény tekintetében nyertessé, és így jogosulttá a napi nyereményre, amennyiben Pályázata és ő maga a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.

A Szervező a sorsoláson nyereményenként 1 nyerő időpontot sorsol. Az előre sorsolt nyerő időpontok titkosak.

 

Amennyiben a egyéb nyeremény és főnyeremény esetében a jelen Játékszabályzat alapján meghatározott valamely nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki feltételeknek, s így a Játékból kizárásra kerül, illetve ha a nyertes nem küldi meg az adatokat az Ékezet Kft. általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül (e-mailben), helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes Pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

 

A tartaléknyertesek száma a nyeremények függvényében:

Az 4.1 a. pontban meghatározott főnyeremény esetén a tartaléknyertesek száma 2 fő, az 4.1.b heti 7x2 db Vegeta Natur ajándékcsomag esetén a tartaléknyertesek száma 2 fő/nap.

Abban az esetben, amennyiben a nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki feltételeknek, s így a Játékból kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem elérhető, illetve ha nem küldi meg az adatokat az Ékezet Kft. általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül (e-mailben) helyette a soron következő tartaléknyertes kerül értesítésre. Amennyiben a soron következő tartaléknyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki feltételeknek, s így a Játékból kizárásra kerül, vagy a nyertességére vonatkozó értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem elérhető helyette a soron következő tartaléknyertes kerül értesítésre. Amennyiben a soron következő tartaléknyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki feltételeknek, s így a Játékból kizárásra kerül, vagy a nyertességére vonatkozó értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem elérhető, illetve ha nem küldi meg az adatokat az Ékezet Kft. általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül (e-mailben), a nyeremény nem kerül átadásra, az a Szervezőnél marad.

 

5. MEGSZEREZHETŐ NYEREMÉNYEK SZÁMA

 

A Játékban egy Játékos maximum 1 db 4.1.a, maximum 10 db 4.1.b pontban szereplő nyereményre lehet jogosult.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az 4.1 pontban meghatározott valamennyi nyeremény kisorsolásra kerül.

 

6. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

6.1. A Lebonyolító az 4.1.b pontban megjelölt nyeremények nyerteseit a nyertességük megállapítását követően 1 munkanapon belül e-mailben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Lebonyolító a nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott e-mail címre juttatja el.

 

6.2. A Lebonyolító az 4.1. b pontban írt nyereményeket a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton, juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Lebonyolító a futárszolgálattal kézbesített nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül.

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön.

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Lebonyolító   a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező kizárja a felelősségét a nyeremények Magyar Posta / futárszolgálat által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan személy általi felhasználása esetén a Szervező kizárja a felelősségét, a nyeremények nem pótolhatóak.

 

6.3. A Szervező az 4.1.a pontban írt főnyereményt a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül adja át személyesen a nyertesnek a Lebonyolító közreműködésével a nyertessel egyeztetett időpontban. A főnyeremény átvételére a nyertes személyesen, érvényes személyes okmány bemutatásával vagy közjegyző / ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás átadásával, meghatalmazott útján jogosult. Amennyiben a nyeremény átadása a Szervezőn, illetve Lebonyolítón kívül álló okból meghiúsul, illetve nem lehetséges, úgy a nyeremény átadására a továbbiakban a Szervező, illetve Lebonyolító nem kötelezhető.

 

6.5. A Szervező a nyeremények nyerteseinek a nevét a http://valaszolj.nyerjtermeszetesen.hu/nyertesek oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 

6.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményeket azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.7. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés / szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7. ADÓZÁS

 

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Játékost a nyeremény kapcsán terhelő, a Szervező által fizetendő vagy átvállalt adó megfizetésének feltétele lehet, hogy a Játékos adóazonosítóját megadja, amihez a Játékos a külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájárul. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és / vagy postaköltséget a Szervező viseli.

 

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a valaszolj@nyerjtermeszetesen.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

 

9. ADATVÉDELEM

 

9.1 A Játék során a Játékosok a jelen Játékszabályzat szerint személyes adatokat adnak meg (kötelezően: név, e-mail cím, nem kötelezően: telefonszám), amelyek tekintetében az adatkezelő a Szervező. A Szervező az adatkezelés során a jelen Játékszabályzat, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Lebonyolító a Szervező által megbízott adatfeldolgozó, aki a Szervező megbízásából a Weboldalt üzemelteti, ezen keresztül a Pályázatokat gyűjti és feldolgozza, majd a kiértesítéseket, kapcsolatfelvételt, és postázást bonyolítja.

 

9.2 Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

(a) a Pályázat során megadott adataikat (ideértve a személyes azonosító adatokat – név, e-mail cím, telefonszám, lakcím - a Szervező (a Lebonyolítón keresztül) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

(b) a Pályázat során megadott adataik közül a Szervező a későbbiekben csak azokat az adatokat és csak addig őrzi meg, amely és ameddig a játékhoz szükséges. Az adatokat kereskedelmi reklámközlemények és közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljára nem használja fel;

(c) nyertességük esetén nevüket minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;

(d) nyertességük esetén a nyeremény kézbesítéséhez és az adófizetéshez szükséges további adatokat (kézbesítési cím, adóazonosító) a Szervezőnek (a Lebonyolítón keresztül) átadnak, amelyeket a Szervező (a Lebonyolítón keresztül) kizárólag a kézbesítés és adófizetés céljára használ fel;

(e) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

9.3 A Játékosnak a Játékban történő regisztráció során lehetősége van külön hozzájárulását adni ahhoz (az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy adatait (név, e-mail cím) a Szervező a továbbiakban marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékek és szolgáltatások ajánlása, nyereményjátékokról szóló tájékoztatás elektronikus hírközlési úton, azaz hírlevél küldése) céljából kezelje.

 

9.4 Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

9.5 Az adatkezelő  bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@ekezet.hu e-mail címen vagy az Ékezet PMI Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171. postai címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

 

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

9.6 Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

9.7 A Játékos (érintett) bármikor kérheti, hogy a továbbiakban marketing ajánlattal ne keresse meg őt a Szervező. A Szervező a személyes adatokat marketing célból kizárólag akkor kezeli, ha ehhez az érintett önkéntesen hozzájárult és kizárólag addig kezeli, amíg az érintett az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az info@ekezet.hu e-mail címen.

 

9.8 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

9.9 A Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, az adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységére egyebekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak, az adatkezelő és adatfeldolgozó ezen előírásoknak megfelelően járnak el.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a  http://valaszolj.nyerjtermeszetesen.hu/ (A vegeta.hu oldalról elérhető) oldalon, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes / nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a Pályázat beküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375. § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében – három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 91 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 91 nyereménynél kevesebbet adjon át.

A Szervező a nyertesek névsorát a http://valaszolj.nyerjtermeszetesen.hu/nyertesek hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontokat követő 30 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg.

Ha a játékos adat- illetve Pályázat beküldés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt beküldött Pályázatokkal lehet.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor megszüntetni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a http://valaszolj.nyerjtermeszetesen.hu/ (A vegeta.hu oldalról elérhető) honlap tesz közzé a Szervező. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről tájékozódjanak.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Budapest, 2019. október 09.

PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft.

Szervező